Rip City Dabs | 1g PHO Badder – Ze Chem (Sativa)

$8.00

Sativa

THC : 63.52%

CBD: 0.14%