Dirty Kush Breath

$5.00

Indica Hybrid

THC 23.8%

Dirty Kush Breath = Dirty Banana (Banana OG x Kush Mintz) x OGKB (OG Kush Breath)

Grown by Thunder Farms